Magdalena Sadłowska

Pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański- studia podyplomowe- pedagogika przedszkolna i
  wczesnoszkolna
 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie- pedagogika specjalna, wczesne
  wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością
 • Uniwersytet Gdański- studia licencjackie, edukacja niepełnosprawnych intelektualnie
  z terapią indywidualną
 

Kursy

 • Neofobia pokarmowa i ARFID- podobieństwa i różnice
 • 3 stopniowy kurs na Terapeutę Integracji Sensorycznej
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1.
  Miesiąca do końca 9. roku życia
 • Trener umiejętności grafomotorycznych. Grafomotoryka w wieku przedszkolnym i
  wczesnoszkolnym w oparciu o Zintegrowany Trening Grafomotoryczny
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Ruch Rozwijający w. Weroniki Sherborne
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących,
  autystycznych, z afazją)
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Poznawanie przez działanie. Zabawy badawcze w przedszkolu
 • StoryStarter z Akademią Lego Education
 • Kurs nauki systemu Językowo-Migowego
 • Dary-froeblowskie klocki, które bawią i uczą. Program wychowania przedszkolnego
  Dar Zabawy
 • Trudne pytania…dobre rozwiązania. Seksualność osób z niepełnosprawnością
  intelektualną i spektrum autyzmu
 • Konstruowanie gier matematycznych i ich rola w rozwijaniu zainteresowań
  matematycznych u dzieci
 • Logorytmika jako metoda stymulujące rozwój lingwistyczny dziecka
 • Planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
 • Terapia behawioralna osób z autyzmem- 3 stopniowy kurs
 • Szkolenie PECS
 • Szkolenie z Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w nauczaniu ogólnodostępnym i integracyjnym